ÜLKEMİZDE COVID-19 VE NÖROLOJİ KONUSUNDA PLANLANMIŞ OLAN ÇALIŞMALAR

 

ÇALIŞMANIN ADI

Türkiye COVID-19 Hastalarında Nörolojik Tutulum Veri Tabanı

Sorumlu Araştırmacı/Koordinatör

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu

Merkez

SELÇUK Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kısa Özet

 

 

 

COVID-19 Pandemi sürecinde izlenmiş olan ve halen izlenen hastaların nörolojik tutulumları ile ilgili olarak epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar alanlarda bilgi sağlamak, veri analizi yapmak, alanla ilgili çalışmalar ve yayınlar yapmak, bilgi paylaşmak

Etik kurul onay durumu

Etik kurul onayı alındı. Hasta girişi başladı.

Çalışmanın tasarımı

Veri tabanı (registry) oluşturma

Katılan merkez sayısı

Çok merkezli

Katılım başvuru linki veya iletişim adresi

[email protected]  [email protected]

 

 


 

ÇALIŞMANIN ADI

’COVID-19 takibinde olan hastaların primer baş ağrısı ile ilişkisi

Sorumlu Araştırmacı/Koordinatör

Türkan Acar

Merkez

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kısa Özet

 

 

 

Her yaş ve cinsiyette, nöroloji-covid servisinde takip edilen ve baş ağrısı semptomu olan Covid-19 pozitif hasta grubunda;  premorbit dönemdeki baş ağrısı tipinin yeni gelişen baş ağrısı  ile  ilişkilisi ve sınıflandırılmasının yapılması planlanmıştır.

Herhangi bir, iskemik, konjesyon ya da ensefalitik tabloyu ekarte edebilmek adına bu hastaların tamamı kranial görüntülemesi yapılabilen ve sonuçları normal olan hastalar arasından seçilecektir.

Böylece hipoksik, enfektif ya da immun injuri nedenleri ekarte edilen tüm baş ağrısı hastalarının premorbit dönemde var olan primer başağrısı ile ilişkili olup olamayacağı araştırılacaktır.

Etik kurul onay durumu

Online onay alınmıştır.

Çalışmanın tasarımı

Kesitsel çalışma

Katılan merkez sayısı

Tek merkez

Katılım başvuru linki veya iletişim adresi

Koordinatör: Türkan Acar

 

[email protected]  [email protected]

 

 


 

ÇALIŞMANIN ADI

 COVID-19 HASTALARINDA  NÖROLOJİK HASTALIK TESPİTİ VE TAKİBİNİN YAPILMASI-Çok merkezli prospektif Çalışma

Sorumlu Araştırmacı/Koordinatör

 Prpf.Dr.Füsun Ferda Erdoğan

Merkez

 Erciyes Üni. Tıp Fak. Nöroloji Anabilim Dalı

Kısa Özet

 

 

 

Corona virüsler ve COVID-19 nörotropik kapasiteler sergileyen, MSS’ye girişleri sadece konakçının bağışıklık tepkilerinden kaçınmalarına izin vermeyen, aynı zamanda MSS enfeksiyonuyla ilişkili nörolojik tutuluma neden olan solunum virüsleridir. MSS'ye ulaşmak için mekanizmaları ve yolları henüz ortaya çıkmamış olsa da, olfaktor yol ve hematojen yol en olası görünmektedir. Bilgiler genel olarak coronavirüs ailesine ait olmaka birlikte Covid-19’un  MSS tutulumu hakkında bilgiler çok sınırlıdır.Bu çalışma konuya ait bilgilerimzi artırmak üzere COVID 19 enfeksiyonu geçiren ve iyileşen hastalarda uzun dönemde nörolojik dudrumun tespiti için planlanmış bir klinik gözlem çalışmasıdır.Bu enfeksiyonu geçiren hastaların 2 yıllık izlemleri ile nörolojik açıdan ne durumda oldukları izleneceketir.

Etik kurul onay durumu

 Etik kurul baş vurusu yapıldı, çalışmanın çok merkezli olabilmesi için Türk Nöroloji dernek yönrtimimizden böyle bir çok merkezli çalışmayı ilgili merkezlere duyurup davet edeceğine dair yazılı bir belge gerektiği ifade edildi.

Çalışmanın tasarımı

 Bu çalışmaya Covid-19 enfeksiyonu tanısı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve gönüllü olarak çalışmaya katılacak olan Kayseri ve Türkiyenin diğer illerindeki hastanelerde takip edilen hastalar dahil edilecektir.

 Hastaların nörolojik hastalık öyküleri COVID_19 enfeksiyonu öncesi anket formu ile değerlendirilecek, taburcu olan hastalar  taburculuklarından 2 hafta sonra nörolojik açıdan ayrıntılı  değerlendirilecekler ve 2 yıl süre ile takip edileceklerdir.

İzlemde hastalar 3 ayda bir davet edilerek nörolojik muayeneleri ve değerlendirmeleri yapılacaktır. 2 yıl izlem sonucunda  çalışmaya katılan tüm hastaların hastalık öncesi anket formu ve tıbbi kayıtları  ile elde edilen bilgilerle belirlenen nörolojik durumları hastalık sonrası  izlemlerinde elde edilen nörolojik bulguları ile karşılaştırılacaktır.

Hasta grubunun 200- 400 kişi olması planlanmıştır. İzlem sonunda hastaların mevcut nörolojik durumları nörolojik muayene bulguları ile eğer ihtiyaç duyularak yapılan nörogörüntüleme bulgularının değerlendirilmesi ile sağlanacaktır. COVID enfeksiyonundan sonraki erken ve geç dönemde saptanan nörolojik patolojiler değerlendirilerek süreç takip edilecektir. 2 yılın sonunda nörolojik bir problemin gelişip gelişmediği ve eğer gelişmiş ise daha önce geçirilmiş olan COVID enfeksiyonu ile bir ilişkisinin bulunup bulunmadığı bilimsel datalar eşliğinde değerlendirilerek  yeni bilimsel datalara erişilmeye çalışılacaktır.

Bu çalışmanın anket formları online doldurulabilecek şekilde hazırlandı, anket formları Türk Nöroloji Derneğine iletilecek ve sosyal medyadan da Türkiyenin her bölgesinde  çalışan nöroloji doktorlarına yapılan duyurular ile bildirilecektir. Gönüllü olan ve hasta izlemi sağlayabilecek merkezler ve bu merkezlerdeki sorumlu nöroloji uzmanı hekimler belirlenerek  çalışma kapsamına alınacaktır.

Katılan merkez sayısı

 henüz belli değil

Katılım başvuru linki veya iletişim adresi

KOORDİNATÖR: prof. dr. füsun ferda erdoğan erciyes üniversitesi nöroloji anabilim dalı- kayseri

tel: 053333872657

e-mail: [email protected]

 

[email protected]  [email protected]

 


ÇALIŞMANIN ADI

Nörolojik Semptomu Olan ve Olmayan COVID-19 Olgularında Nötrofil/Lenfosit Oranının Prognoz ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

Sorumlu Araştırmacı/Koordinatör

Şevki Şahin, Sibel Karşıdağ, Nilgün Çınar, Miruna Florentina Ateş, Zeynep Güneş Özünal ve Diğer Katılımcı Merkezlerdeki Araştırmacılar 

Merkez

Maltepe Üniversitesi, Tıp Fak. Nöroloji A.D.

Kısa Özet

 

 

 

Son yıllarda Nötrofil/lenfosit oranının (NLR), inflamatuvar, infeksiyöz karsinojenik ve otoimmün hastalıkların takibinde, önemli bir rolü olduğu ortaya konmuştur.  Lenfopeni hücresel immün yanıttaki yetersizliği yansıtırken, nötrofili ise sistemik inflamasyona işaret eder. NLR’ nin yüksekliği sistemik inflamasyonun büyüklüğüne karşın hücresel yanıtın yeterince gelişmediğini gösterir.  COVID-19 geçiren hastalarda yapılan ön çalışmalar, ciddi olgularda, NLR’nin bağımsız bir belirteç olabileceği yönündedir.

Ancak henüz tıbbi literatürde nörolojik bulgusu olan ve olmayan olgularda NLR’ nin prognoza etkisini değerlendiren bir çalışma bulunmamaktadır.

Etik kurul onay durumu

Türk Nöroloji Derneği sayfasında yayınlanan bu form sonrası, merkezler belirlendikten sonra tarafımızdan ivedilikle gerçekleştirilecektir.

Çalışmanın tasarımı

Bu çalışmaya katılan merkezlerin yönetim biriminden gerekli izinler alındıktan sonra COVID-19 tanısı almış hastaların, kayıt sistemlerindeki bilgileri retrospektif olarak dâhil edilecektir.

Hastaların geliş şikayetinde (başağrısı, baş dönmesi, anosmi  vb),  veya tedavi süresinde  (konfüzyon, nöbet vb.) nörolojik bulguları olanlar (Grup-1) ve olmayanlar (Grup-2) olarak ikiye ayrılacaktır.

COVID-19 tanısı test ile ve/veya akciğer tomografisi ile teyit edilen servislerde veya yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören, taburcu edilen veya eksitus ile sonuçlanan olguların ilk geliş ve son yapılan hemogramlarından, NLR düzeyi hesaplanacaktır.  Hastalık ciddiyeti semtomları hafif olgular, akciğer enfeksiyonu eklenip serviste tedavi gören orta şiddette olgular, yoğun bakıma alınmış ciddi olgular olmak üzere tüm hemogramlarına ulaşılabilen hastalar çalışmaya dâhil edilecektir.

Tüm hastalar için yaş, cinsiyet, komorbid hastalık bilgilerini içeren kısa demografik form doldurulacaktır. Çalışma gruplarının 300’er kişi olması planlanmıştır. Bu çalışmanın formları çevrimiçi doldurulabilecek şekilde hazırlanacaktır.

Katılan merkezler

Çalışmaya katılacak merkezler ve merkezlerdeki kişilerin isim listesi  [email protected]  [email protected] elektronik psta adreslerine bildirilmelidir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÇALIŞMANIN ADI

Salgın Döneminde IVIG İdame Tedavisi Alan ve Alamayan Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Poliradikülonöropati (KIDP) Olgularında Nöropatik Semptomlarının ve COVID-19’a Yakalanma Riskinin Değerlendirilmesi

Sorumlu Araştırmacı/Koordinatör

Şevki Şahin, Sibel Karşıdağ, Nilgün Çınar, Miruna Florentina Ateş, Zeynep Güneş Özünal ve Diğer Katılımcı Merkezlerdeki Araştırmacılar 

Merkez

Maltepe Üniversitesi, Tıp Fak. Nöroloji A.D.

Kısa Özet

 

 

 

Kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati (KIDP) otoimmün kaynaklı, seyri değişkenlik gösteren ve genel olarak, steroid,  intravenöz immünglobulin, immünsupressif ilaçların kullanıldığı bir hastalık grubudur. COVİD-19 sürecinde özellikle aylık intravenöz immünglobulin (IVIG) idame tedavisi gören hastaların bir kısmı tedavilerini düzenli sürdürebilirken (Grup-1) bazıları ara vermek durumunda (Grup-2) kalmıştır. Bu çalışmada iki amacımız mevcuttur. 

1.COVID-19 sürecinde IVIG tedavisi alan ve alamayan gruplarda bir ay ara ile S-LANNS ölçeği ile nöropatik semptomları değerlendirmek ve iki grup arasındaki farkları ortaya koymaktır. 

2.KIDP olgularında, bu süreçte COVID-19 gelişmiş olanları veya temaslı olup olmadıklarını değerlendirmektir. Bu şekilde hastalığın ve tedavinin immun doğası gereği oluşabilecek değişimlerin kayıtlanmasıdır.

Etik kurul onay durumu

Türk Nöroloji Derneği sayfasında yayınlanan bu form sonrası, merkezler belirlendikten sonra tarafımızdan ivedilikle gerçekleştirilecektir.

Çalışmanın tasarımı

Hastalara telefonla ulaşılacak veya polikliniğe başvuruları sırasında S- LANSS-Türkçe versiyonu bir ay ara ile toplam iki kez doldurulacaktır.  COVID-19 sürecinde bu hastaların tedavi protokolleri, tedavideki aksamalar veya değişiklikler kaydedilecektir.  COVID-19 temaslısı olup olmadıkları, hastalığı geçirip geçirmedikleri kaydedilecektir. 

Tüm hastalar için S- LANSS dışında,  yaş, cinsiyet, komorbid hastalık bilgilerini içeren kısa demografik form doldurulacaktır. Çalışma gruplarının 200’er kişi olması planlanmıştır. Bu çalışmanın formları çevrimiçi doldurulabilecek şekilde hazırlanacaktır.

Katılan merkezler

Çalışmaya katılacak merkezler ve merkezlerdeki kişilerin isim listesi  [email protected]  [email protected] elektronik psta adreslerine bildirilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÇALIŞMANIN ADI

COVID-19 Karantina Sürecinin Demans Olgularında Ajitasyona Etkisinin Değerlendirilmesi

Sorumlu Araştırmacı/Koordinatör

Nilgün Çınar, Şevki Şahin, Sibel Karşıdağ, Miruna Florentina Ateş

ve Diğer Katılımcı Merkezlerdeki Araştırmacılar 

Merkez

Maltepe Üniversitesi, Tıp Fak. Nöroloji A.D.

Kısa Özet

 

 

 

Demanslarda, kognitif bozukluğun yanı sıra anksiyete, depresyon, ajitasyon, agresyon, uyku bozuklukları olmak üzere ağır davranış bozuklukları eşlik etmektedir. Karantina sürecinde sosyal destek ortamlarından uzakta kalmak, bu hastalarda yalnızlık, ajitasyon, agresyonu arttırmaktadir. Bu çalışmada amacımız, karantina sürecinin demans hastalarındaki ajitasyon agresyona etkisini değerlendirmektir. Calışma hasta yakınları ile telefon görüşmesi veya poliklinik görüşmesi sırasında yapılacaktır.  

Etik kurul onay durumu

Türk Nöroloji Derneği sayfasında yayınlanan bu form sonrası, merkezler belirlendikten sonra tarafımızdan ivedilikle gerçekleştirilecektir.

Çalışmanın tasarımı

Hasta yakınlarından alınacak bilgilerle;  bir ay ara ile toplam üç  kez telefon yoluyla veya poliklinik başvuruları esnasında Cohen Mansfield Ajitasyon Envanteri ile hasta yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, klinik derecelendirme ölçeği puanı ve demansın tipini içeren kısa bir demografik form doldurulacaktır. İki kayıtlamanın sonuçları karşılaştırılacaktır. Çalışma grubunun 300 kişi olması planlanmıştır.

Katılan merkezler

Çalışmaya katılacak merkezler ve merkezlerdeki kişilerin isim listesi  [email protected]  [email protected] elektronik psta adreslerine bildirilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÇALIŞMANIN ADI

COVID-19 Pandemisinde Farklı Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Sorumlu Araştırmacı/Koordinatör

Sibel Karşıdağ, Şevki Şahin, Nilgün Çınar, Miruna Florentina Ateş

ve Diğer Katılımcı Merkezlerdeki Araştırmacılar 

Merkez

Maltepe Üniversitesi, Tıp Fak. Nöroloji A.D.

Kısa Özet

 

 

 

Sosyoekonomik ve psikososyal yönden büyük değişikliklere yol açan COVID-19 19 pandemi sürecinde tüm popülasyonun değişik derecelerde de olsa yaşam kalitesi etkilenmiştir. Nörolojik hastalığı olan bireyler anksiyete ve depresyona yatkınlıkları ile bu süreçten daha negatif etkilenmeye adaydırlar. Amacımız altı pilot nörolojik hastalık grubu belirleyip  (Parkinso Hastalığı, Multipl skleroz, Polinöropati, Epilepsi, Başağrısı,İnme) bu gruplardaki yaşam kalitesini kalitatif olarak değerlendirip genel nörolojik hastalıklara projeksiyonu sağlayabilmektir. Nörolojik hastalıklarda yaşam kalitesinin nasıl etkilendiğini ortaya koyabilmek gelecek süreçlerde alınacak tedbirler açısından önemlidir.

Etik kurul onay durumu

Türk Nöroloji Derneği sayfasında yayınlanan bu form sonrası, merkezler belirlendikten sonra tarafımızdan ivedilikle gerçekleştirilecektir.

Çalışmanın tasarımı

Polikliniklerimize başvuran yukarıda adı geçen altı nörolojik hastalık grubundan olan bireylere geçirdikleri son dört haftayı göz önünde bulundurarak WHOQOL-BREF ölçeği doldurmaları istenecektir. Bir ay sonra aynı hastalara test tekrarı yapılacaktır.  Tarafımızdan ise her hasta için yaş, cinsiyet ve hastalığının adı ve süresini içeren kısa demografik form doldurulacaktır. Formda hasta veya bakımvereninin COVID-19 geçirip geçirmediği veya böyle bir hasta ile temas öyküsünün olup olmadığını içeren iki soru da yer alacaktır.  Her hasta grubunun en az 100 olgu içermesi planlanmıştır.

Katılan merkezler

Çalışmaya katılacak merkezler ve merkezlerdeki kişilerin isim listesi  [email protected]  [email protected] elektronik psta adreslerine bildirilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çalışma adı: Kesin ve olası COVİD-19 vakalarında nörolojik semptomlar
Sorumlu araştırmacı: Bahar Say
Merkez: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
 
Kısa özet: Yeni koronavirus hastalığında tanı semptom temelinde olup, tanının doğrulamasında PCR testi ön plana çıkmaktadır. Pandemi gibi hasta sayısının eş zamanlı ve çok sayıda olduğu durumlarda laboratuvar olarak tanının doğrulanması ya da yeterli sayıda test imkanı olmayabilir. Bu temelde semptomların hastalığın tanısında daha da önem kazanabileceğini düşünerek olası ve kesin COVID-19 vakalarında nörolojik semptomların sorgulanması ve veri toplanması planlandı. 
 
Etik kurul onay durumu: Etik kurul kararı alındı (2020.06.02-2020/08)
 
Çalışmanın tasarımı: Olası ve kesin COVID-19 tanısı ile hastanede yatarak tedavi alan vakalara, COVID-19 tipik semptomlarının yanısıra, nörolojik semptomları içeren bir anket, bulaşı önlemek amacıyla telefon yolu ile sorulacaktır.
 
Katılan merkez sayısı: 3 merkez katıldı.

Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale