Çalışma Grupları İlkeleri

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ  BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUPLARI KURULUŞ VE ÜYELİK İLKELERİ

 1. Bir bilimsel çalışma grubuna "aktif üye" olmak için ilgili konuda en az 3 yıldır ve halen aktif olarak klinik veya laboratuvar veya deneysel çalışma yapıyor olmalı ve söz konusu çalışma alanında en az bir yabancı ve birden fazla ulusal yayın sahibi olmalı.
  Adayın aktif üyeliği 3 yıl süre ile geçerli olup bu statüsünü sürdürebilmesi için her üç yılda bir konusunda aktif olarak klinik veya laboratuvar veya deneysel çalışmalarını sürdürmekte olması ve söz konusu çalışma alanında yayın yapmayı sürdürmesi gerekmektedir.

 2. Bir kişi aynı anda en fazla 3 çalışma grubuna üye olabilir.

 3. Bu kriterleri karşılamayan üyeler "katılımcı üye" olarak çalışma grubunda,  grup üyelerinin üçte iki çoğunluğunun onayı ile yer alabilir.

 4. Nöroloji dışı branşlardan ilgili konu ile çalışmakta olan kişiler istekleri halinde yine grup üyelerinin üçte iki çoğunluk onayı ile katılımcı olarak çalışma grubunda yer alabilir fakat çalışma grubunda "aktif üye" olarak yer almak için  nöroloji uzmanı olmak gerekir.

 5. Çalışma Gruplarında aktif veya katılımcı üye olabilmek için Türk Nöroloji Derneği üyesi olmak gerekir.

 6. Çalışma grubunun, 3 yılda bir değişen ve 5 kişiden oluşan  "yürütücü kurulu" olmalı, bu kurul, grup üyeleri tarafından  üçte iki çoğunlukla seçilmeli ve  Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulunca onaylanmalıdır. Yürütücü Kurul’dan her seçimde en fazla 2 kişi değiştirilebilir.

 7. Çalışma grubunun, 3 yılda bir değişen TND ile ilişkileri sürdürecek bir "grup  moderatörü" olmalı, bu moderatör, yürütücü grup üyelerinden biri olmalıdır. Moderatör, grup üyeleri tarafından  üçte iki çoğunlukla 1 dönem için seçilmeli ve  Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulunca onaylanmalıdır.

 8. Çalışma Grubunda uzun yıllar aktif üye ve/veya moderatör olarak görev almış çeşitli sebeplerle aktif üyeliğini sürdüremeyen üyeler "katılımcı üye" olarak çalışma grubunda,  grup üyelerinin üçte iki çoğunluğunun onayı ile yer alabilir.

 9. Başvuru: TND Bilimsel Çalışma Gruplarına, durumlarına uygun aktif veya katılımcı üye olarak başvurmak isteyenler, TND Web sayfasında, ayrıca aralıklı olarak TND Bültenin ilgili sayılarında veya TND dergisinde belirtilen İlgili Grup koordinatörünün veya sekreterinin e-posta adresi veya diğer iletişim bilgilerinden biri üzerinden başvuruda bulunabilirler. Arzu eden üyeler ise başvurularını TND Genel Sekreterliğine yapabilirler, bu durumda dernek üyesinin başvurusu doğrudan Dernek sekreterliğince ilgili Gruba iletilir, iletim bilgisi üyeye bildirildikten sonraki yazışmalar ise grup koordinatörünün sorumluluğundadır.

 10. Çalışma grubu, konusuyla ilgili TND dışında kurulmuş bilimsel, araştırma ve hasta ve benzeri dernek veya derneklerle işbirliğini sürdürmekle görevlidir. Bu amaçla çalışma grubu başka bir üyesini "TND dışı derneklerle ilişkiler moderatörü" olarak yönetim kurulu kararıyla belirler
  "Grup TND moderatörü" doğrudan veya ayrı belirlendiği takdirde "dış derneklerle ilişkiler moderatörü" grubun TND moderatörü ile birlikte aynı amaçla TND tarafından belirlenmiş "dış derneklerle ilişkiler komitesini" belirli aralıklarla bilgilendirir ve gerek gördüğü takdirde destek isteyebilir.

 11. Çalışma grubu, ulusal kongrede kendi konusunda bilimsel içeriği belirlemede katkıda bulunmalıdır. Bu amaçla ulusal kongrelerde konferans, çalıştay, kurs, sempozyum, tedavi gecesi, kahvaltı semineri, ve diğer programları hazırlaması için TND Yönetim Kurulu tarafından her yıl görevlendirilir.

 12. Bu şablonun dışında çalışma prensiplerini çalışma grupları kendi içlerinde belirlemekte serbesttirler.

 13. Bu şablondaki üye statüleri, yeni kurulacak çalışma grubu için tümüyle geçerlidir. Daha önce TND bünyesinde kurulmuş olan bilimsel çalışma gruplarının üyelik statülerinin de, en geç 2 yıl içinde bu şablondaki koşullara uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Daha önce kurulmuş gruplarda düzenli yapılan yıllık toplantıların (en az 3 yıldır) yarısından fazlasına katılamayanlar “katılımcı üye” olarak devam ederler.

 14. Çalışma grupları ayrı dergi çıkaramazlar ve ayrı kongre yapamazlar. Buna karşılık, sempozyum, okul, kurs, konferans ve bunun gibi eğitim amaçlı etkinlikler çalışma gruplarının öncelikli amaçları arasında olmalıdır. O yıl etkinlik yapacak Çalışma Gruplarının TND tarafından belirtilen süre içerisinde TND sekretaryasına başvurmaları gerekmektedir. Çalışma Grubunun nöroloji özgün derneği veya hasta derneği varsa, etkinliğini bu dernekle yapabilir. Ancak TND bu faaliyetlere maddi destek sağlayamaz, veri koruma onam formu ve benzeri prosedürleri için onay mercii değildir.

 15. Çalışma grupları konularıyla ilgili olarak bülten çıkarabilirler ve eğitim materyali hazırlanır. İstekleri halinde, TND onayı ile, TND dergisinin özel sayısı şeklinde konularına özelleşmiş sayılar çıkarabilirler.

 16. TND çatısı altında bulunan Çalışma Gruplarına yapılan bağışları o Çalışma Grubu ile ilgili bilimsel faaliyet ve proje desteği olarak yönetmekle yükümlüdür. Çalışma grubu mali konularda çalışma grubu  üyelerinden birini sayman olarak görevlendirir. Bu sayman TND saymanı ile iletişim içinde bulunur.

 17. Çalışma Grupları her yıl çalışma ve/veya faaliyet raporlarını TND sekreterliğine iletmelidir. Bu raporlarda o yıl gruba katılan yeni üyeler ve gruptan ayrılan üyeler bildirilmelidir.

 

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ
GENÇ NÖROLOGLAR ÇALIŞMA GRUBU KURULUŞ VE ÜYELİK İLKELERİ

Genç Nörologlar Çalışma Grubu diğer çalışma gruplarından farklı olup Türk Nöroloji Derneği üyesi olup nöroloji uzmanı olarak çalışmakta bulunan ve 40 yaş altı her nöroloji uzmanına aktif veya katılımcı üye statülerinde açıktır.

Aktif üyelik; Kurumsal üye olarak, bir kurumdan kendi adına TND Genç Nörologlar Çalışma Grubu'na başvuran ve tarafından başvurusu onaylanan uzman nörologları kapsar.


Aktif üyelik süresi 3 yıl sürelidir. Bu sürenin sonunda TND Genç Nörologlar Çalışma Grubu Moderatörü tarafından önerilmesi ve kurumu tarafından yeniden onaylanmış durumunda aktif üyelik ikinci bir kez 3 yıl süreyle veya 40 yaşına dek uzatılabilir.

Kurum dışı üyelik: Çalıştığı kurum eğitim hastanesi özelliği taşımayan veya özel çalışan nöroloji uzmanları arasından grupta aktif çalışmak arzusunda olan ve daha önceki çalışmaları ile bunu kanıtlayan katılımcı üye durumundaki nöroloji uzmanları grup koordinatörü veya aktif üyelerin önerisi ve bu üyelerin üçte iki çoğunluğunun onayı ile aktif üye statüsüne geçebilir, aynı koşullarda bu statüsü bir ikinci bir kez 3 yıl süreyle veya 40 yaşına dek uzatılabilir.

Aktif üyelerin TND ve Grupları ile internet üzerinden iletişimi sağlayabilecek olanakları olmalıdır.

Katılımcı üye: aktif üye statüsü dışında yukarıdaki kriterlere uyan tüm nöroloji uzmanları bu statüde grup üyesi olabilirler. Aktif üyelikte bir veya üst üste iki dönemini dolduran üyeler de bu statüde 40 yaşına kadar üyeliklerini sürdürebilirler.

Grup koordinatörü: Bir eğitim hastanesinde görevli uzman hekimler arasından TND yönetim kurulu tarafından 3 yıllık bir süre için belirlenir.

Grup koordinatör yardımcıları: Aktif üyeler arasından istekli olan üyeler arasından aktif üyelerce kapalı oyla seçilir. En az 3, an çok 5 koordinatör yardımcısı belirlenir. Görev paylaşımı grup koordinatörünün kılavuzluğunda belirlenir.

Üyeliğin devamı: Genç Nörologlar Çalışma Grubu aktif üyeleri, biri Ulusal Türk Nöroloji Derneği Kongresi'nde olmak üzere yılda en az 3 kez toplanırlar. Bu toplantıların gerçekleştirilmesinde TND gerekli organizasyonun sağlanması konusunda destek sağlar. Aktif üyelerin üyeliklerini sürdürebilmeleri için ilk 2 yılda toplantıların en az % 50 sine katılmaları gerekmektedir. Bunu gerçekleştiremeyen üyelerin aktif olma özellikleri düşer. Katılımcı üyelerin ise her yıl Ulusal Türk Nöroloji Derneği Kongresi'nde gerçekleştirilen toplantılara katılımları ve (kendileri) olanak buldukları takdirde diğer toplantılara katılmaları da gerekmektedir.

Genç Nörologlar Çalışma grubu amaçları;

·        Gerek bilimsel açıdan gerekse diğer konularda yeni fikirler, yeni öneriler geliştirmek, uygun görülenlerin gerçekleştirilmesinde görev almak

·        Yerel, bölgesel ve diğer eğitim organizasyonlarını düzenlemek, gerektiğinde bölge eğitim koordinatörlerine etkin bir şekilde yardım etmek

·        Ulusal kongrede görev almak

·        Benzer uluslararası gruplarla [Residents and Research fellows section (RRF, EAN), International Danube Neurology Association, International Working Group of Young Neurologists and Trainees (WFN, IWGYNT)  iletişimi sağlanmak ve ilgilenen üyeler için uluslararası eğitim değişim programlarının yolunu açmak)

·        TND Dergisi için editöre yardımcı olmak

·        TND Bülteni için bülten editörüne yardımcı olmak

·        Web sitesinde etkin çalışmak, WEB sitesi editörüne yardımcı olmak

·        Sosyal ve sanatsal organizasyonlar

 

 

TND Çalışma Grupları Toplantıları İlkeleri

 

Türk Nöroloji Derneği Çalışma Gruplarından TNDÇG etkinlikleri yıllık ihale/sözleşmesine dahil olan grupların etkinlikleri aşağıdaki kurallar çerçevesinde planlanmaktadır.

 
 • İlk kez etkinlik gerçekleştirecek Çalışma Grupları, etkinliklerini TND ofis binasında ve bina koşullarına uygun şekilde gerçekleştirebilirler.

 • Etkinliklerde ücretli katılımcı sayısı, davetli konuşmacı sayısının %150 si kadar olmalıdır. Bu oranın gerçekleşmediği etkinliklerde TND Yönetim Kurulu bir sonraki yıl konuşmacı sayısını azaltabilir veya etkinliğin iki yılda bir gerçekleştirilmesine karar verebilir.

 • Kurs formatında gerçekleştirilecek etkinliklerde 1 gün için davetli konuşmacı sayısı 6-8 konuşmacı  ile sınırlandırılmıştır.  

 • Sempozyum, Okul veya Çalıştay formatında gerçekleştirilecek etkinliklerde 1 gün için davetli konuşmacı sayısı en fazla 12 olabilir.

 • Çalışma Grup Moderatörleri ile işbirliği içerisinde oluşturulan şartname içeriğinde süreç içerisinde talep edilen tüm değişiklikler doğrudan TND sekreterliğine iletilerek Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleştirilebilir.

 • Yukarıda belirtilen tüm kurallar sponsor desteği bulunmayan etkinlikler için geçerlidir. Çalışma grupları sponsorla ilişkilendirmeleri halinde konuşmacı sayılarını ve etkinlik mekan ve sürelerini değiştirebilirler.

 • Şartnamede yer almayan ve ihale kapsamına dahil edilmemiş taleplerden  TND yükümlü değildir. Çalışma grubu bu tür gereksinimlerini bizzat kendisi sponsor bularak gerçekleştirebilir. 


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale