Türk Nöroloji Derneği Burs, Ödül ve Destekler

Türk Nöroloji Derneği (TND) burs, destek ve ödülleri, Türkiye'de nöroloji alanının gelişmesi, çağdaş bilimsel düzeyi yakalaması, Türk Nöroloji Derneği üyelerinin ulusal ve uluslararası platformda söz sahibi olması ve nöroloji ile ilgili ulusal sağlık sorunlarının çözümlenmesi için bilimsel çabaları desteklemek ve teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir.

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ BURSLARI

 1. EĞİTİM BURSLARI
 2. GENÇ BİLİM İNSANI BURSLARI
 3. BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM BURSLARI
 4. TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ BURSLARI

GENEL KRİTERLER

 • Başvurular, TND Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
 • Başvurunun kabul veya reddine TND Yönetim Kurulu karar verir.
 • Burs miktarları TND Yönetim Kurulutarafından her yıl yeniden belirlenir.
  • TND Yönetim Kurulu burs başvurularını, kontenjan kapsamında değerlendirecektir.
 • Burs başvurusunda bulunan üyelerin aşağıdaki şartları ve belgeleri sağlaması gerekir
 • En az 1 yıldır TND üyesi olması,
  • Sadece Öğrenci ve Hemşire burslarında üyelik şartı aranmaz,
  • Ulusal Nöroloji Kongresi ve TND Çalışma Grubu aktivitelerine katılım bursu başvurusu için 3 aylık TND üyesi olmak yeterlidir.
 • Aidat borcu bulunmaması,
 • Bilimsel etkinlik ve eğitimin başlangıç tarihinden en az 3 ay önce burs başvurusunu yapmış olması.
 • Aynı amaçla bir başka kuruluştan destek alınmadığının bildirildiği ve başvuru sahibinin imzaladığı beyanname.
 • Görevlendiren akademik kurul ya da idarenin başvuru ile ilgili gerekçeli onay yazısı.

    A) EĞİTİM BURSLARI

 • Kamu hastanelerinde çalışan nöroloji uzmanları, nöroloji uzmanlık eğitimi veren kuruluşlarda çalışmakta olan nöroloji uzman ve uzmanlık öğrencileri,  ulusal doktora/ yüksek lisans programlarından birine en az 1 yıl süreyle devam eden veya yine ek listede yer alan kurumlardan PhD ünvanına sahip ya da  PhD eğitimi sürmekte olan ve başvuru alanında yayını bulunan üyeler, mesleki bilgisini artırmak, nörolojinin bir alanında kendisini geliştirmek için başvurabilir.
 • Başvuruların değerlendirilmesi sırasında kontenjanın aşılması durumunda kamu hastanelerine öncelik tanınır.
 • Başvuruya ana bilim dalı başkanlığının ya da idarenin, doktora / yüksek lisans programında olan uzmanların hekim olarak çalıştıkları kurum yöneticisi ile birlikte lisans / doktora program yürütücüsünün onaylarını eklemeleri gerekmektedir.
 • İsteklinin özgeçmişi ve bilimsel yayınlarının bir listesinin yanı sıra, ne amaçla eğitime gideceği, bunun kurumuna ve ülke nörolojisine sağlayacağı muhtemel katkı konusunda bir rapor da sunması gereklidir.
 • Yurt içi merkezlerde eğitim için burs başvurularına öncelik tanınır. Yurt içindeki bir kuruluşta yapılabilecek proje veya eğitim için, yurt dışına gitme isteğine öncelik tanınmaz.
 • Yurtiçi ve yurtdışı merkezlerde eğitim bursları gözlemci olarak 3 ay süre için verilmektedir. Üye gittiği merkezde bir projede yer aldığı takdirde bu süre TND YK kararı ile en fazla 2 farklı dönemde tamamlayabilir. Proje sürecine ve niteliğine göre bu destek 6 aylık dönemler halinde toplam süre 12 ayı aşmayacak şekilde uzatılabilir. Ve her üye bu destekten en fazla 1 yıl süre ile faydalanabilir.
 • Bir kurs nedeniyle eğitim bursuna başvurulmuş ise gidilecek kursun eğitime katacağı katkı ve kalitesine TND YK karar verir. Üyemiz bu konuda detaylı bilgi iletmekle yükümlüdür.
 • Üyenin tüm belgeleri, “Türk Nöroloji Derneği Eğitim Desteği Bursu Başvuru Formu” ile [email protected] mail adresine iletmeleri gerekir.
 • Yurtiçi merkezlerde eğitim desteği tutarı 2020 yılı için aylık 2.000 TL’dir.
 • Yurtdışı merkezlerde eğitim desteği aylık 2020 yılı için7.000 TL’dir.

Türk Nöroloji Derneği Eğitim Bursları Başvuru Formu

B) GENÇ BİLİM İNSANI BURSLARI

 1. Üç yıl ve üzeri kıdemdeki araştırma görevlileri ve yan dal asistanları TND’ne en az bir yıldır üye olmaları ve aidat borçları bulunmaması koşulu ile yurt dışı bir merkezde bir projede yer almak üzere, halen çalıştıkları kurumda Anabilim Dalı Başkanı veya idarenin izni ile başvurabilirler.
 2. 2020 yılı için burs 3 (üç) ay süre ile ayda 7.000 TL’dir.
 3. Projenin tamamlanması için ek süre (3 ay) proje yürütücünün TND’ne yazılı talebi üzerine, proje sürecinin özeti incelenerek Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde verilir.
 4. Yurda dönüşte TND’ne katıldıkları çalışma ve eğitim içeriğine ilişkin rapor sunulmalıdır.
 5. Çalışılan proje yayın olduğu takdirde TND bursu belirtilmelidir.

Başvuru formu için tıklayınız.

C) BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM BURSLARI

 • TND ya da TND dışında düzenlenen “Kongre, Sempozyum, Konferans” gibi nöroloji bilimi ile ilgili faaliyetlere katılmak isteyen, ancak başka kuruluştan destek sağlayamamış olan üyelere verilir.
 • Bu burs sadece ulusal ve uluslararası kabul görmüş, nörolojik bilimlerle ilgili meslek örgütlerince veya derneklerce yurt içinde veya yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantılar için geçerlidir.
 • Katılacağı toplantıda bizzat sunum yapacak ya da sözel araştırma bildirisi sunacaklara öncelik verilir. TND dışı etkinlikler için sözel bildiri şartı aranır. Kontenjanın aşılması halinde son 12 ay içinde Türk Nöroloji Dergisi’nde özgün araştırma makalesi yayınlanmış olan başvuru sahiplerine öncelik verilir.
 • Her çalışma ile tek bir üye ve yalnızca bir kez desteklenebilir. İsteklilerin:
  • Tanımlanan şartlara haiz makalenin bir örneğini veya bildirinin kabul edildiğini gösteren belgenin fotokopisini, bildiri özetinin,
  • Toplantının son duyurusunun aslı ya da fotokopisini,
  • Birden fazla araştırmacının katılımıyla hazırlanmış bildiriler için yapılan bireysel başvuruda diğer araştırmacıların imzalı onaylarını gösterir belge
  • Üyenin toplantıya katılımı için amirin onayını gösteren bir belge ve doldurdukları “Türk Nöroloji Derneği Bilimsel Etkinlik Destek Bursu Başvuru Formu” ile [email protected] mail adresine başvurmaları gerekir.
 • Bir yıl içinde her üye sadece bir kez destek alabilir. Başvurusu kabul edilen üyelere ödeme, tüm masraflar belgelendikten sonra yapılır.
 • TND başvuru yapan kişinin kurumuna bilgi verip, görüş sorma hakkına sahiptir.
 • Bursu alan çalışmacılar kongre bitiminden sonraki 15 gün içerisinde kongre program kitabından bildirinin sunulduğu oturumun, kongre özet kitabından bildiri özetinin ve katılım belgesinin birer fotokopisini Türk Nöroloji Derneği Genel Merkezine iletmekle yükümlüdür.
 • Yurtdışı bilimsel etkinliklerde belge karşılığı 2020 yılı içinen fazla 4.000 TL ye kadar kayıt, konaklama, ulaşım ücreti desteklenir.
 • Yurtiçi bilimsel etkinliklerde belge karşılığı 2020 yılı için en fazla 2.000 TL ye kadar kayıt, konaklama, ulaşım ücreti desteklenir.
 • TND etkinliklerinde 2020 yılı için 250 TL yol desteği, kayıt ve gerek görülürse konaklama desteği sağlanır.

Türk Nöroloji Derneği Bilimsel Etkinliklere Katılım Bursları Başvuru Formu

D) TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ BURSLARI

 • Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu kararı ile yurt dışında nörolojik bilimler ile ilgili veya nöroloji stajına gitmek için destek başvurusunda bulunan öğrencilere bir kereye mahsus olmak üzere 2.000 TL burs verilir.
 • Talep dilekçesi, beyanname, kabul yazısı, özgeçmiş bilgisi ve başvuru belgesini [email protected] adresine göndererek başvuru yapabilirler.
 • Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kontenjan kapsamında, başarılı tıp fakültesi öğrencilerine Ulusal Nöroloji Kongresi’ne katılım desteği verilir.
 • Tıp fakültesi öğrencilerinin “Türk Nöroloji Derneği Araştırma Projesi Destekleri” kurallarına uygun olarak hazırladıkları projeler Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu değerlendirmesi ile 7.500 TL’ye kadar desteklenir.

 

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ DESTEKLERİ

 

 1. ARAŞTIRMA PROJESİ DESTEKLERİ
 • Özellikle ulusal ölçekte değer taşıyan ve ülke nörolojisinin gelişmesine doğrudan katkıda bulunacak araştırmalar desteklenir.
 • TND çalışma gruplarının çok merkezli çalışmalarına ve epidemiyolojik çalışmalara öncelik tanınır.
 • Cihazlar için ve tekrar kullanıma uygun sarf malzemeleri için destek verilmez.
 • Proje TND yönetim kurulu tarafından belirlenecek jüri tarafından değerlendirilir.

TANIMLAR:

 • Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile Nöroloji alanında bilime katkı sağlaması beklenen bilimsel çalışmalardır.
 • Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından, yürütülmesinden sorumlu olan TND üyesi araştırmacıdır.
 • Araştırmacılar: Araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından atanan ve proje için çalışan akademik elemanlardır.
 • Başvuru: Proje önerileri, projenin gerekçesinin, önceliğinin, bütçe, ekipman ve personel dökümünün ayrıntılı yer aldığı Türk Nöroloji Derneği Proje Başvuru Formu doldurularak dört kopya olacak şekilde Türk Nöroloji Derneği Genel Merkezine gönderilmelidir.
 • Projenin değerlendirilmesi: Verilen proje önerileri TND Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilir.
 • Projenin izlenmesi: Proje yöneticileri projenin devam ettiği yıllarda her yıl 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerine kadar, altı ayda bir proje harcama durumlarını da gösteren birer gelişme raporunu iki kopya olarak vermekle yükümlüdür. Proje yöneticilerinden gelen 6 aylık gelişme raporları projeyi değerlendiren komisyon tarafından izlenir.
 • Projenin Süresi: Bilimsel araştırma projeleri en çok 3 yıllık olarak düzenlenir ve süresi içerisinde tamamlanır. Gerektiği hallerde denetleme komisyonunun görüşü alınarak Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu kararı ile ek süre ve ek ödenek verilebilir.
 • Telif Hakkı: Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı TND’ne aittir. TND proje yürütücüsünden, çalışma sonuçlarının Ulusal veya Uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanması için gerekli çalışmayı yapmasını bekler. Bu durumda TND yayınla ilgili telif hakkını ilgili yayın kuruluşuna devredebilir. Çalışmanın Türk Nöroloji Derneği tarafından desteklendiği yayında belirtilmelidir. Ulusal ve Uluslararası bilimsel dergilerde bir gelir elde etmeksizin yapılan yayınların dışındaki her türlü yayın için TND’den izin alınması zorunludur.

TND’ne verilen araştırma projesi önerilerinin içermesi gereken bölümler ve her bir bölümde verilmesi beklenen bilgiler aşağıdadır:

 • Genel Bilgi: Proje ile ilgili genel bilgiler Proje Başvuru Formunda doldurulmalıdır.
 • Konu: Önerilen çalışmanın konusu, kısa ve açık biçimde yazılmalıdır.
 • Literatür Özeti: İlgili alanda yurt içi ve uluslararası literatür taranarak bir literatür listesi değil, kısa bir literatür özeti verilmeli, önerilen araştırma konusunun literatürdeki yeri belirtilmelidir. Konu ile ilgili varsa yurt içi kaynakların kullanılmasına özen/öncelik gösterilmelidir.
 • Amaç: Önerilen çalışmanın amacı açık biçimde yazılmalıdır.
 • Kapsam: Önerilen çalışmanın kapsamı net olarak tanımlanmalı; amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır.
 • Yöntem: İncelenmek üzere seçilen parametreler sıralanmalıdır. Bu parametrelerin incelenmesi için uygulanacak yöntem açık biçimde tanımlanmalıdır. Yapılacak ölçümler ya da derlenecek veriler, kurulacak ilişkiler, gerçekleştirilecek yorumlama işlemleri ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır.
 • Araştırma olanakları: Hem öneren kişinin çalıştığı kurumda var olan, hem de proje çerçevesi içinde elde edilmesi planlanan araştırma olanakları belirtilmelidir. Proje için Türk Nöroloji Derneği tarafından sağlanması istenen araştırma olanakları tek tek tanımlanmalıdır.
 • Katma Değer: Projenin gerçekleştirilmesi sonucu bilimsel birikime, ulusal ekonomiye yapabileceği katkılar ve sağlayacağı yararlar tartışılmalı, elde edileceği umulan sonuçlardan kimlerin ne şekilde yararlanabileceği belirtilmelidir.
 • Yönetim Düzeni: Projede görev alacak kişilerin (araştırmacı, teknisyen, öğrenci vb.) adları ve herbirinin projedeki işlevi, sorumluluğu ve çalışma ilişkileri tanımlanmalıdır.
 • Çalışma Takvimi: Projede yer alacak başlıca iş türleri ve bunlar için önerilen zamanlama düzeni uygun bir biçimde verilmelidir. Ayrıca projenin belli başlı aşamaları ve bunlardan herbirinin ne zaman gerçekleşeceği açık biçimde belirtilmelidir.
 • Başarı Ölçütleri: Hangi işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi durumunda projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabileceği belirtilmelidir. Bu ölçütler açık olarak sıralanmalı, her birinin önem derecesi açıklanmalı, tümünün gerçekleştirilememesi durumunda, başarı oranı belirlenmesine yardımcı olabilecek ipuçları verilmelidir.
 • Bütçe: Proje tahmini bütçe formu doldurulmalıdır. Satın alınması öngörülen mal ve hizmet türleri ile istenen seyahat ödenekleri birer birer gösterilmelidir. Projede çalışacak kişilerden herbirinin adı, projedeki görevi, görev alacağı süre ve ödenecek miktar belirtilmelidir. TND’den istenen parasal desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilmelidir. İstenen mal ve hizmetle ilgili teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu eklenmelidir. Eğer varsa destekleyen diğer kurum ya da kuruluşun katkıları anlatılmalı; bu kuruluş yetkililerinin destek söz veren mektubu eklenmelidir.
 • Proje konusu ile ilgili alanda uzman olan dört kişinin adı ve iletişim adresi verilmelidir.
 • Özgeçmiş ve Yayın Listesi: Yürütücü ve araştırıcıların birer özgeçmiş ve yayın listeleri ile etik kurul izni gerektiren araştırmalar için izin belgesi eklenmelidir.
 • Bu öneri eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, 4 örnek olarak Türk Nöroloji Derneği Ofisine teslim edilir. Değerlendirme dönemleri 1 Ocak veya1 Haziran tarihlerinde başlar.
 • Türk Nöroloji Derneği Araştırma Projesi Destekleri Başvuru Formu
 1. YAYIN DESTEKLERİ
 • TÜBİTAK sınıflandırmasında A grubunda bulunan dergilerde yayına kabul edilmiş Nöroloji alanındaki çalışmalarda, dergi yayın için ücret talep ediyorsa, makalenin yayınlanmasından sonra, belgelenen tutarın %50’si dernek tarafından karşılanır.
 • TND Dergisi’nde yayınlanan araştırma yazılarının yazarlarına her yazı için yayın desteği verilir.
 • Türk Nöroloji Derneği Yayın Destekleri Başvuru Formu

Uluslararası Yayın Desteği Kriterleri

 1. Çalışma Türkiye’de yapılmış olmalıdır
 2. Çalışma ilaç endüstrisinden destek almamış olmalıdır
 3. Çalışmaya Türkiye’den en az 3 farklı merkez katılmış olmalıdır
 4. Çalışma nöroloji alanında yapılmış olmalıdır. Nöroepidemiyoloji konusundaki çalışmalar öncelikli olarak desteklenir
 5. Yayının gönderileceği dergi için şu şartlar aranmaktadır:
 6. TND yayın desteği 2020 yılı için 7.000 TL ile sınırlıdır
 7. Sadece sayfa basımı ile ilgili ücretler karşılanır
 8. Yılda en fazla 3 (üç) yayın için destek verilir
 9. Aynı yayın yapan gruba bir yıl içerisinde birden fazla destek verilemez.  Bir yayın desteği kabul edilmiş olan yayını yapan grupta ikinci bir yayın için desteğin kabul edilmesi için çalışmaya katılan merkezlerin 2/3’ünden fazlasının bir önceki destek alan yayındaki ile aynı olmaması gerekir
 10. Bir “corresponding author” veya birinci isim yazara bir yılda birden fazla destek verilemez. Ancak bu araştırmacı başka başvuran bir yayında “corresponding author” veya birinci isim dışında bir pozisyonda ise destek almasında sakınca yoktur.
 11. Derginin bir önceki yıla ait impact faktörü en az 2.0 olmalıdır. Eğer bir önceki yılın impact faktörü henüz belli değil ise en son yayınlanmış impact faktörü kullanılabilir. İmpact faktörlerine http://www.citefactor.org/impact-factor-list-2012.html adresinden ulaşılabilir.
 12. Dergi para karşılığı yayın yapıyor olmamalıdır.

C) TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ YILIN MAKELESİ DESTEĞİ

 • Türk Nöroloji Dergisi’nde yayınlanan özgün araştırma çalışmalarından her takvim yılı için seçilecek en çok 3 makaleye başarı sertifikası ve yayın desteği verilir. 2020 yılı yayın desteği miktarı 10,000 TL’dir.
 • Destek tutarı TND Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ilan edilir.
 • Değerlendirme, Dergi Yayın Kurulu’nca yapılır. Yayın kuruluna o yıl dergide yayınlanmış olan tüm araştırma makalelerinin listesi editör tarafından ön yazı ile gönderilerek süreç başlatılır. Her yılın destek tutarları takip eden Mart ayı sonuna dek belirlenir ve TND Yönetim Kurulu’nca web sitemizden ilan edilir.
 • Verilen destek tutarları, çalışmacıların kongre katılım desteği için başvurmasını engellemez.
 • Başvuru formu için tıklayınız.

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ ÖDÜLLERİ

A) BİLİM VE HİZMET ÖDÜLÜ

 • Nöroloji alanında bilimsel araştırmalarıyla bilime evrensel düzeyde önemli katkılarda bulunmuş, bilim insanları yetiştirmiş, bilimsel kurum ve kuruluşlar kurmuş veya kurulmasında önemli ölçüde katkıda bulunmuş, ülkemizde Nöroloji bilim ve teknolojisinin gelişmesinde üstün hizmetleri bulunmuş olan bilim insanlarına verilen onursal bir ödüldür.
 • Bu ödüle TND Çalışma Grupları, Kongre Düzenleme ve Bilimsel Komitesi ve nöroloji alanında uzmanlık eğitimi veren kurumlar aday gösterebilir. Başvuru formuna göre hazırlanmış üç adet dosya TND Ofisine gönderilmelidir.
 • Başvurular her yıl 30 Haziran tarihine kadar yapılır.
 • Adaylar TND Yönetim Kurulu tarafından doğrudan değerlendirilir.
 • Ödül kazanan bilim insanına plaket ve berat verilir. Bu ödülü kazananlar ömür boyu TND Ulusal Nöroloji Kongresine onursal üye olarak katılım hakkı kazanırlar.
 • Ödülü kazanan bilim insanı o yıl düzenlenen TND Ulusal Nöroloji Kongresi’nin açılış töreninde açıklanır. Ödül, bir önceki yıl aynı ödülü almış olan bilim insanı tarafından, bu kişi katılamamışsa dernek başkanı tarafından kazanana verilir. Bilim ve Hizmet ödülü kazanan merhum bilim insanının ödülü kanuni mirasçılarına verilir.
 • Türk Nöroloji Derneği Bilim Ve Hizmet Ödülü Aday Önerme Formu

B) TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ GENÇ ARAŞTIRMACI TEŞVİK ÖDÜLÜ

 • Bilimsel araştırmalarıyla Nöroloji bilimine katkıda bulunan, bilime gelecekte evrensel düzeyde katkıda bulunabilecek potansiyele sahip olduğunu kanıtlamış genç (40 yaşını geçmemiş) iki yıldır TND üyesi olan ve aidat borcu olmayan üyelere verilir. Her yıl en çok bir adet Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü verilir.
 • Araştırmacının yurt içi merkezlerde yapılmış, uzmanlık veya doktora tezi dışındaki çalışmalarının SCI kapsamındaki nöroloji veya sinir bilim dergilerinde yayımlanmış olması koşulu aranır. (Dergi Impact Faktörü >2)
 • Bu ödüle başvurular kişisel olabileceği gibi, Türk Nöroloji Derneği üyeleri, Türk Nöroloji Derneği Çalışma Grupları ve Türk Nöroloji Derneği Kongre Düzenleme ve Bilimsel komitesi tarafından da aday gösterilebilir. Başvurular her yıl 30 Haziran tarihine kadar yapılır.
 • Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü’ne yalnız hayattaki bilim insanları aday olabilir.
 • Adaylar Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu tarafındanoluşturulacak en az 3 kişilik Bilimsel Ödül Jürisi tarafından değerlendirilir.
 • Türk Nöroloji Derneği Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü Aday Önerme Formu

C) TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

 • Ulusal Nöroloji Kongresi'nde sunulacak bildirilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla sözlü veya poster sunusu olarak kabul edilmiş bildiriler arasından seçilen çalışmalara verilen ödüldür.
 • Ödüllere aday olmak isteyenler, gönderdikleri bildiri başvurusu sırasında “ödül için başvuru” tercihini işaretlemelidir.
 • Türk Nöroloji Derneği Kongre Bildiri ödülleri derecelendirilerek sözlü sunu olan en az üç bildiri, poster sunusu olan en az üç bildiriye verilir.
 • Ödül için verilecek para miktarı her yıl Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından saptanır.
 • Değerlendirme TND Yönetim kurulu tarafından belirlenen Kongre bildiri ödülüjürisi tarafından yapılır.
 • Ödül kazanan çalışmalar her yıl Ulusal Nöroloji Kongresi kapanış töreninde açıklanır ve ödüller çalışma ekibine takdim edilir.

D) NÖROLOJİK BİLİMLER ALANINDA İŞBİRLİĞİ VE DESTEK ÖDÜLÜ

Amaç: Türkiye’de nörolojik bilimler alanında klinik yanısıra araştırma, eğitim alanlarında nörolojik bilimlerle çalışan disiplinler arası işbirliğini artırmak, nörolojik bilimler alanında genç araştırmacıların alana yapacakları bilimsel katkıları motive etmek, desteklemek.

Kriterler:

 • TND asil veya fahri üyesi olmak
 • Nörolojik bilimlere temel oluşturabilecek ilgili bir alanda eğitim almış olmak ve çalışmalarını nörolojik bilimler alanında sürdürüyor olmak
 • 40 yaşından büyük olmamak

Destek:
Nörolojik bilimler alanında işbirliği ve destek ödülü aşağıdaki alanlarda verilebilir:

 • Proje destek
 • Yurt içi ve dışı kongre katılım
 • Yurt içi ve yurtdışı araştırma desteği

Başvuru:

Her yıl iki dönem olmak üzere (nisan ve eylül) adayın kendi başvurusu veya önerilmesi ile adaylık süreci başlar. Adayın özgeçmişi, yayınları, nörolojik bilimler alanında çalışmakta olduğu projeler ve mümkünse referans mektupları eklenir. 

Başvurular nisan ve eylül ayı sonunda YK tarafından değerlendirilir ve her yıl bu ödüle hak kazanan maksimum 4 (dört) aday belirlenir. Adaylar TND YK tarafından belirlenen jüri tarafından değerlendirilir. Ödüle hak kazananlara ihtiyaç duyduğu alanda kullanılmak üzere (maksimum 10.000 minimum 3.000 TL) ödül verilir.

 


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale