Branş Nöbetleri Hakkında Hukuki Görüş

Sayın Üyemiz,
 
Branş Nöbetleri hakkında üyelerimizden gelen sorular üzerine, konu hakkında hukuk departmanımızın görüşü alınarak siz üyelerimizin bilgilerine sunulmuştur. 
 
Saygılarımızla,
 
Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu
 
 
Branş Nöbetleri Hakkında
1. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 42'nci maddesinde nöbet türleri evde nöbet, normal, acil, branş nöbeti olmak üzere dört şekilde düzenlenmiş olup, acil ve branş nöbetlerinin hangi hallerde tutulacağının hastanenin türüne, iş durumuna, personel mevcuduna, hizmetin gereklerine göre baştabip tarafından tespit edileceği, Eğitim Hastanelerinde de uzman ve uzmanlık eğitimi görenlerden kimlerin hangi nöbete gireceklerinin ve ne nöbeti tutacaklarının da baştabip tarafından tespit edileceği hüküm altına alınmış ve branş nöbeti; "Birden fazla genel cerrahi, iç hastalıkları klinikleri ve kadın hastalıkları ve doğum kliniği bulunan yataklı tedavi kurumlarında uzman ve klinik adedi göz önüne alınarak acil hizmet için kliniklere bütün personeliyle birlikte branş nöbeti tutturulabilir. Gerek görülürse ve uzman adedi yeterli bulunduğu takdirde acil vak'ası bulunan dallardan birer uzman, yoksa kıdemli uzmanlık eğitimi görenler de bu ekibe eklenebilir, veya davet edilebilir. Branş nöbetini üstlenen klinikler, gece nöbetini ifa edecek tabib ve personel ekiplerini düzenleyerek gereği yapılmak üzere baştabibliğe verirler. Bu kliniklere gereğinde başka hizmetlerden personel takviyesi yapılabilir. Branş nöbetlerini üstlenen klinikler o dalın acillerinin yatarak tedavi hizmetlerini de ifa ederler ve bu klinik personeline başkaca nöbet hizmetleri verilmez." şeklinde düzenlenmiştir.

 

2. Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “Acil servis daimi ve vardiya usulü çalışanları” başlığı altında düzenlenen 12. maddesinin 3. fıkrasında“Acil servisin kurulu bulunduğu sağlık tesisinde aynı uzmanlık dalından 6 (altı) ve üzeri sayıda uzman tabibin görev yaptığı branşlarda 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı olarak her bir uzmanlık dalı için müstakil acil branş nöbeti düzenlenir.” hükmü ile,

 

Aynı maddenin 7 fıkrasında; Uzman tabip sayısının yetersiz olması ve her bir branş için müstakil acil branş nöbeti düzenlenememesi hâlinde, sağlık tesisi bünyesindeki mevcut klinisyen uzman tabipler arasında dahili branş acil havuz nöbeti ve cerrahi branş acil havuz nöbeti düzenlenir. Dahili ve cerrahi branş acil havuz nöbeti düzenlenebilmesi için; tüm dahili ve cerrahi klinisyen branşların her ikisinde de toplam 6 (altı) ve üzeri sayıda uzman tabip bulunması gerekir. hükmü bulunmaktadır.

 

Yine anılan maddenin 4. fıkrası; “Müstakil acil branş nöbetleri, öncelikle iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, beyin cerrahi ile ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji, nöroloji, anestezi ve reanimasyon branşlarında düzenlenir.” Şeklindedir.

3. Yukarıda yer verilen düzenlemeler çerçevesinde,

·        Branş nöbetlerini üstlenen kliniklerin o dalın acillerinin yatarak tedavi hizmetlerini de ifa edecekleri ve bu klinik personeline başkaca nöbet hizmetleri verilemeyeceği,

·        Üyenizin sorusunda belirttiği söz konusu Tebliğ’in 12. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen uzman sayısının sadece müstakil acil branş nöbeti ile ilgili belirlenen yeter sayı olduğu,

·        Bununla birlikte, nöroloji branşında görevli uzman hekimler ile diğer dahili ve cerrahi branşlarından hekimlerin toplam sayısının 6 ve üzeri olması halinde branş acil havuz nöbeti düzenlenebileceği,

Anlaşılmakta olup, üyelerinizin görevli olduğu Hastane’deki branş nöbeti ile ilgili durumlarını, bu çerçevede değerlendirmeleri mümkündür.

Saygılarımızla,

TND Hukuk Departmanı

 
 
 

 


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale